Arendusselts Koduaseme loob Kaereperes elupaigale väärtust

22. november 2019

Raplamaal Kehtna valla loodenurgas pesitseb Kaerepere piirkond. Ääremaastumisest on asi kaugel, inimeste õlatunne paneb jätkuvalt kogukonnaelu käima. Piirkonna moodustavad Kumma, Saunaküla, Valtu-Nurme, Hertu ja Kaerepere külad ning Kaerepere alevik. Kõigi asumite elukeskkonna ja elanike käekäigu parendamise, rikastamise ja arendamise eest seisab hea MTÜ Arendusselts Koduaseme.

Ühing loodi 22. mail 2007. aastal, mil Lui Pikkovi eestvedamisel kinnitasid kümme asutajaliiget MTÜ Arendusselts Koduaseme põhikirja. Ühing moodustus juba olemasolevatest aktiivsetest kodanikest, kel sarnased väärtushinnangud ja kogukondlikud sihid. Piirkonna elanikud on olnud hakkajad üsna kaua, aktiivselt on tegutsetud Valtu kolhoosi aegadest. Ühingu loomise põhiline ajend oli juba niigi aktiivsete kodanike nõu ja jõu koondamine ühise organisatsiooni alla, mis oleks juriidiline platvorm toetuste taotlemiseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks. Oluline on ka ühtekuuluvustunde teadlik säilitamine ja kasvatamine, kindlam tegevusraamistik selgemate tulevikueesmärkide nimel ning valdkonna info kättesaamine. Arendusselts Koduaseme on eriline ühing, mis paneb õla alla nii külade tegemistele kui Kaerepere kandi kogukonnaelule suuremalt. Järjest enam saab tähelepanu koostöö teiste sarnaste väärtustega ühingute ja kogukondadega, omavalitsusest rääkimata.

Vaikimisi on ühingusse pidevalt kuulunud külade vanemad kui kogukonnaelu vundament. Liikmeskond on tänaseks (2019. aastal – toimetaja) tasapisi kasvanud 23-pealiseks, algsest koosseisust on alles kuus liiget. Uusi liitujaid leitakse ühingu ridadesse üldiselt isiklike kontaktide kaudu või ärksamatele kodanikele ühingu tegemistega silma jäädes. On ka neid, kes on lahkunud või tegevusest tagasi tõmbunud, ent uuesti liitunud või taas toimetama asunud.

Ühingu tähtsaimat saavutust on keeruline välja tuua, sest arendusseltsil on arvukalt nii käegakatsutavaid kui väärtust loovaid väljundeid. Mastaapseimad rajatised on LEADER meetme, kohaliku omavalitsuse ja teiste oluliste toetajate rahastusega 2012. aastal kahes etapis rajatud ja täiendatud Valtu-Nurme külaplats, ja 2017. aastal valminud Kaerepere rula- ja mänguväljak (üle 100 000 euro suurune investeering). Viimane oli avamise hetkel Põhja-Eesti suurim monoliitne betoonist rulaväljak. Ühingu õlg on olnud all seotud nii külade endi üritustel (talgupäevade, kokkutulekute, külapidude, väljasõitude) kui piirkonnaülestel ettevõtmistega (600. ja 605. aastapäeva tähistamise kodukandipäevadega, talgute, kirbuturu, laste lumelinn ja muude rahvakogunemisetega). Järjepidevalt on kuue aasta jooksul toetatud Rail Balticu kodanikualgatuslikust teavitustööst välja kasvanud Külaülikooli ja korduvalt riiklikult tunnustatud Kadi Võimlejate ning erinevas vanuses tantsijatega (rahva)tansturühmade varustuse, treeningute ja muude kulude katmist. 2019. aasta Teeme Ära raames istutas u 100 inimest RMK-ga koostöös ligi 7000 männibeebit. Sama aasta kevade üks suuri eesmärke on Kaerepere alevikuvanema valimine. Sügisel plaanitakse KOV-iga koostöös osaleda „Maal elamise päeva“ programmis.

Ühingu südames tuksub kindel teadmine, et materiaalselt tehtuga samas kaalus on teadlikult järjest tugevamaks arendatav väärtuspõhine ühtekuuluvustunne. Selle nimel on korraldatud rahvakogunemisi- ja koosolekuid. 2017.-2018. aastani on toimunud kohaliku omavalitsuse rahastuse toel mitu lastevanematele suunatud koolitust. 2018. aastaks said paikkonna arengusihid kaardistatud ja vormistatud Kehtna valla uue arengukavaga haakuvaks dokumendiks. Arengusuundade dokumendi kandev deviis on, et kirja pandud soovide täitja ei pea olema Arendusselts Koduaseme, vaid ennekõike motiveeritud kohalik elanik koos mõttekaaslastega.

Koduaseme üks suurimaid eesmärke on mitte-liikmete kodanikaktiivsusele julgustamine ja eeskuju andmine, et mingis hetkes veel pelgalt soovunelmad võivad tõeks saada. Ilmselgelt oleme toeks ka oskusteabega, näiteks suuname kirjutama projektitaotlusi. Püüame meelest pidada, et igaüks toimetab sellega, mis toimetajat kõnetab seni, kuni kõnetab.

Ühingu tuumliige Helen Linki on öelnud:

„Tunnustamistel märgitakse ära inimesi, kes on silma paistnud, kuna nad on korda saatnud midagi kogukonnale olulist. Need inimesed eristuvad veel sellega, et nad panustavad lisaks oma palgatööle ja pere kõrvalt või veel parem, koos perega, täiesti vabatahtlikult ja ilma isiklikule kasule mõtlemata.

Kui Sädeinimene saab talle määratud uute ülesannetega ootuspäraselt hakkama, saab talle osaks Leekinimese tiitel, millega kaasneb veel suurem au ja uhkus ning muidugi ka uued Leekinimese võimetele vastavad kohustused, mida vabatahtlikus korras täita tuleb. Ja järgmine tase on siis Süsiinimese tase. Tegemist on Rohke Debelakki libauudises kajastatud tunnustamise korraga ja  valitsuse poolt sellist korda käivitatud ei ole. Aga loodan, et sellele loole mõtlemine kutsub üles leidma erinevaid võimalike viise, kuidas hoida inimesi, kes vabatahtlikult võtavad vastutuse ja teevad teoks ideid, mis loovad väärtust paljudele. Soovin, et me oskaks veel rohkem näha ja mõista iga inimese panuse sisu ning koguväärtust.“

Aktiivselt tegijate ring on väike ja sellele vaatamata, või just selle tõttu, veavad tihtipeale suurt projekti üks-kaks inimest. Läbipõlemine stiilis “sädeinimene à leekinimene à süsiinimene”, on reaalne oht, mis ei ole ka Koduaseme inimestele võõras. Sellele otsime rohtu liikmete arvu kasvatamisega, vastutuse jagamisega ja rutiinsetele ülesannetele mõistliku aja tagant uute täitjate leidmisega. Fookuses hoiab hetkeolukorra ja vajaduste kaardistamine ning ajaliselt planeeritud mõtestatud tegevus. Ühingu tugevana hoidmine on pidev töö. Uusi tõeliselt tegijaid ja vastutustundlikke liikmeid on keeruline leida, sest lõviosa neist on juba niigi aktiivsed (ka muudes tegevuses), ööpäevast jääb neil tunde puudu. Rahulolu võti peitub osati ka leppimises, et pidevalt ei saagi olla kuldaeg ja põld võib vahel söötis seista ning uusi harijaid oodata.

Oleme nii igapäevaselt kui suures plaanis avatud ja koostöömeelsed. Väärtustame mitmekesisust, vastastikust lugupidamist ja tunnustamist. Usume, et just tänu nende väärtuste hoidmisele on meie tegemisi märgatud ja mitmeti tunnustatud:

  • Rula- ja mänguväljaku rajamine tõi Kehtna valla tiitli Sporditegu 2018.

 

Edendades elu piirkonnas, peame oluliseks kaasamist, koostööd ning vabatahtliku töö väärtustamist. Kodanikuaktiivsust toidavad aeg-ajalt kohalikud ettevõtjad ja erinevad KOV ning riiklikud toetusmeetmed. Riik on inimesed ja mõõtmatult palju saame endi heaks ise ära teha. Üks tegus ja selge sihiga vabaühendus on selliste inimeste kätes tubli tööriist ja just selline püüab ka MTÜ Arendusselts Koduaseme olla. “Koos töötamisest koostööni!” nagu ütleb Külaülikooli algataja Vahur Tõnissoo.

 

Teele Ojasalu

MTÜ Arendusselts Koduaseme liige