Muraste rahvas loob turvalist koduküla (Harjumaa)

28. september 2016

Muraste oma 1744 elanikuga on Eesti suurim küla. Võrdluseks: pisut üle saja omavalitsuse, sh 4 linna, on vaid külast väiksemad. Just küla suurus ja linnalähedus on andnud siinsele, üle 7 aasta tegutsenud ja nüüdseks 187-liikmeliseks kasvanud külaseltsile ambitsioonika väljakutse turvalise koduküla loomiseks.

Turvalisus ei tähenda 2015. aastal Harjumaa Aasta Kodanikuühenduseks tunnistatud Muraste Külaseltsi jaoks vaid politseipatrulli läbisõitu või teadmist, et siinsamas on olemas väga elujõulune ja tugev Muraste Vabatahtlike Pritsimeeste üksus. Muraste rahva eesmärk tagada turvalisus kodukülas, kus teadlik kogukond oskab märgata turvalisuse riske ning nendele oskuslikult reageerida.

Kuidas Muraste turvalisemaks muutus?

Murastesse kooli rajamisega tõusetus teravalt liiklusohutuse temaatika. Arutelude ja erinevate huvirühmade ärakuulamise tulemusel on Murastet läbival Eesti ühe suurema liiklusega maanteel nüüdseks liikluskaamerad ning jalakäijatele teeületust turvalisemaks tegevad ohutussaared ja kergliiklusteed; külasiseselt on muudetud liikluskorraldust õuealade kasutuselevõtuga ning heameel on tõdeda, et  liigkiirustajatele julgetakse tuletada meelde kodukülas kehtestatud reegleid.  

Iga pisikene tähelepanek parandab turvalisust. Juba aastaid sügiseti korraldatud helkurikampaania raames on suurendatud jalakäijate teadlikkust pimedal ajal liikumisel; piirkonna konstaabli paigaldatud silt „Kes valvab sinu vara?“ kaupluse rattaparklas tuletab meelde rattaomanikele nende võimalust sõiduvahend lukustada, et pärast poeskäiku oma rattaga teekonda jätkata; looduskeskkonnast hoolijad tõstavad üles prahi ja pudelikillud; külas on moodustatud mitmed Naabrivalve sektorid; siinsest algatusest on sündinud Kaitseliidu Harku Rannikukaitse Üksikkompanii tegevus; külas elav tubli abipolitseinik on alati abiks oma teadmiste ja kogemustega; möödunud sügisel korraldati külas korstnapühkimise ühishange, millest sai osa üle 100 majapidamise. Loetelu võiks jätkata veelgi.

Suurim väljakutse

Tänavune suurim väljakutse on seotud Eesti riikliku siseturvalisuse 2015 – 2020 arengukava alaeesmärgiga „Turvalisemad kogukonnad“ ning sellest tuleneva riigieelarvelistest vahenditest rahastatava projektiga „Turvaline Muraste“.

Elanike teadlikkus suurematest ohtudest on siiski veel liiga väike, samuti puuduvad pahatihti teadmised ja oskused, kuidas ohuolukorras käituda. Olukorra parandamiseks peab Muraste rahvas korraldama rohkem käitumisharjumuste muutmiseks suunatud tegevusi ning töötama välja ühtsed riskikommunikatsiooni alused külas toimetamiseks. Kaardistatud on ohutusega seotud valdkondade probleeme ning tegevusi riskide maandamiseks. Samuti käib töö selle suunas, et kogukonnapõhise ennetus- ja kaasamistöö tulemusel on murastelane endast ja oma lähedastest ning ümbritsevast keskkonnast / kogukonnast hooliv. Selgitatakse piirkonnas toimiva turvavõrgustiku (Kaitseliidu, Naabrivalve, Politsei- ja Päästeameti) tegevust jne. Heaks partneriks projektis on Kaitseliit, pakkudes võrgustikku, mille liikmed on võimelised kiiresti reageerima kriitilistele olukordadele ja osutama abi politseile ning päästeametile nendega koostöös või olla esmareageerija sündmuspaigal. Selleks on loomisel telefoni- ja raadioside põhine teavitussüsteem.

Peatselt tööle hakkava viie turvakaamerate paigaldamist on planeeritud juba mitu aastat. Turvakaamera on oluline abivahend, mõjudes ühest küljest ennetavalt-hoiatavalt (sind märgatakse!), teisalt on võimalik taasesitada juhtumeid rikkujate tabamiseks. Antud tegevus on üks olulisi etappe Muraste turvalisuse tagamiseks ning oluliseks sõnumiks kogukonnale ja õigusrikkujale.

 

 

Aule Kikas

Muraste külaseltsi juhatuse liige